Политика за връщане на стоки

Молим в момента на получаване на поръчан продукт да проверите внимателно пратката за евентуални повреди при транспортирането или за нарушена опаковка.

1. Проверка на пратката преди заплащане

Услугата „Проверка на пратката преди заплащане“ предлага проверка на целостта на опаковката и продукта, и дали са  пристигнали в оптимално състояние - без видими дефекти.

Ако след отварянето на пратката забележите, че продуктът не е в добър търговски вид и/или има видими дефекти, можете да откажете поръчката директно на куриера.

Ако при получаване на пратката и преди отварянето й забележите, че целостта на опаковката е видимо нарушена, е необходимо да попълните „Протокол за рекламация“ с куриерската фирма. Протоколът се попълва в два екземпляра – един за клиента и един за куриерската фирма. Ние ще бъдем уведомени от куриерската фирма, след което ще се свържем с Вас, за да решим  заедно как ще процедираме.

2. Право на отказ от страна на Ползвател-Потребител

 • 2.1. Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба. Като Приложение №1 към настоящите Общи условия са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл.47, ал.4 ЗЗП.
 • 2.2. Правото на отказ по т.2.1. не се прилага в следните случаи:
  • 2.2.1. за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

  • 2.2.2. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;

 • 2.3. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от ЗЗП, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
 • 2.4. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по т.2.1. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ, поместен като Приложение №2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т.2.1.  
 • 2.5. В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по т.2.1., Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
  • 2.5.1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  • 2.5.2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
  • 2.5.3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
  • 2.5.4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.
 • 2.6. Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 • 2.7. При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Рекламацията се предявява с изпращане на електронно съобщение към Доставчика.
  • 2.7.1. Когато стоката не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, безплатно за Ползвателя-потребител.
  • 2.7.2. В случай, че рекламацията е основателна Ползвателят-потребител може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
  • 2.7.3. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията. След изтичането на едномесечния срок Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Ползвателят-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
  • 2.7.4. Ползвателят-потребител може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
  • 2.7.5. Ползвателят-потребител може да упражни правото си на рекламация не по-късно от един месец от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Доставчика и Ползвателят-потребител за решаване на спора.
Последна редакция: Май 2018

Запишете се за да получавате информация за промоции и нови продукти