ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на електронен магазин „Amode.bg“

Член 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


 • 1.1. Настоящите Общи условия са подготвени от „Амоуд“ЕООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон.
 • 1.2. В настоящите Общи условия са уредени:

  • 1.2.1. условията за ползване на електронния магазин на Доставчика, намиращ се на Интернет адрес www.amode.bg (наричан по-долу “Сайт”);

  • 1.2.2. условията, реда и начина за сключване на договор за покупко-продажба на стоки от Сайта между Доставчика и Ползвателите;

  • 1.2.3. правата и задълженията на Доставчика и на Ползвателите по сключен договор за покупко-продажба, включително срок и начин за доставка на поръчани стоки, тяхното плащане и получаване, условия и ред за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки.

 • 1.3. Настоящите Общи условия са публикувани на Сайта и са достъпни за всеки негов посетител. 
 • 1.4. Приемането на тези Общи условия от Ползвателите на Сайта е условие за сключване на договор за покупко-продажба между Доставчика и Ползвател.

 • 1.5. Тези Общи условия се считат за приети от Ползвателите след маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта.
 • 1.6. С маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта се счита, че:
  • 1.6.1. Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че е съгласен със същите;
  • 1.6.2. Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема;
  • 1.6.3. Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (в случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите).

Член 2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 • 2.1. Наименование на Доставчика: „Амоуд“ ЕООД

 • 2.2. Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.326, вх.В, ап.16
 • 2.3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.326, вх.В, ап.16
 • 2.4. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.326, вх.В, ап.16, еmail: info@amode.bg
 • 2.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203978856
 • 2.6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: №420872
 • 2.7. Надзорни органи:

  • 2.7.1. Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg

  • 2.7.2. Комисия за защита на потребителите: www.kzp.bg

  • 2.7.3. Комисия за защита на конкуренцията: www.cpc.bgЧлен 3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 • 3.1. Електронният магазин („Сайта“) е достъпен на Интернет адрес www.amode.bg.
 • 3.2. Чрез интерфейса на електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договор/и (от разстояние) за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително:
  • 3.2.1. Да извършат регистрация и създаване на клиентски профил на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  • 3.2.2. Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя и регистрация;

  • 3.2.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  • 3.2.4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Сайта;

  • 3.2.5. Да извършват плащания по и във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно предложените на Сайта начини за разплащане;
  • 
3.2.6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта, при заявено желание за това;

  • 3.2.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет и настоящите Общи условия.

 • 3.3. Доставчикът гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестната търговска практика и възприетите в приложимото право критерии и условия.

Член 4. СТАТУТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 • 4.1. Всеки Ползвател може да ползва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, с или без регистрация, съответно, като въведе избрани от него име и парола за достъп или със статут “гост”, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола. 
 • 4.2. Името и паролата за достъп се определят от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Ползвателя електронен адрес и създава клиентски профил на Ползвателя. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, като при промяна на данните своевременно ги актуализира.
 • 4.3. С попълване на данните си и натискане на бутона “Запознах се с Общите условия и ги приемам”, при регистрация на клиентски профил или при подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и ще ги спазва. Член 5. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 • 5.1. Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика. След потвърждаването на офертата от Доставчика, договорът се счита сключен и Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на определените стоки в полза на Ползвателя.

 • 5.2. Ползвателите имат възможност да поправят грешки при въвеждането на информация най-късно до отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика, реализирано чрез изпращането на поръчката.
  Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, като предоставя възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки, добавяне на артикули в кошницата за покупки, увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул, промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

 • 5.3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на Сайта.
 • 5.4. Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след обявяване на променените цени на Сайта.

 • 5.5. Цените по 5.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени на стоката. 

 • 5.6. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите Общи условия.

 • 5.7. Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Наличността на всяка стока е отбелязана на Сайта.
 • 5.8. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 • 5.9. Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 • 5.10. Процедурата за сключване на договор за покупко-продажба включва следните основни стъпки:
  • Извършване на регистрация в Сайта и/или влизане в потребителски акаунт или избор за подаване на поръчка за покупка от лице със статут на “гост” на Сайта;
  • Избиране на стока/и и добавянето им към списък със стоки за покупка („Кошница“);
  • Предоставяне/ потвърждаване на данни за извършване на доставката;
  • Избор на способ и момент за плащане на цената;
  • Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика;
  • Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:
  • Съответните поръчани от Ползвателите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;
  • В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто.

Член 6. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


 • 6.1. Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита за сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя, като посочи в потвърждението номера на поръчката. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент или при подаването на поръчката.
 • 6.2. Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя, а при поръчки от Ползватели със статут на “гост” на Сайта) същите се посочват в потвърждението на поръчката.

 • 6.3. Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всяка отделна стока. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от покупко-продажбата на определена стока не засяга покупко-продажбата на другите стоки, доставени на потребителя.

 • 6.4. Ползвателят може да плати цената за поръчаните стоки при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка (наложен платеж).

 • 6.5. Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез кредитна карта на Ползвателя.

 • 6.6. В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриер или в офис на куриерска фирма, чрез наложен платеж и включва цената на стоката и транспортните разходи.

 • 6.7. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
 • 6.8. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

 • 6.9. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно изречение първо стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 • 6.10. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

Член 7. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • 7.1. Настоящият раздел урежда правилата, приложими спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

  • 7.1.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на Сайта.

  • 7.1.2. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките.
  • 7.1.3. Начините на плащане и доставка се определят в настоящите Общи условия и информацията.

  • 7.1.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

 • 7.2. Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя-потребител договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.
 • 7.3. Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние (покупко-продажба през Сайта) без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба.
  В Приложение № 1 към настоящите Общи условия са дадени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.
  • 7.3.1. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от ЗЗП, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
  • 7.3.2. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по т.7.3. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако надлежно е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т.7.3.  
  • 7.3.3. В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по 7.3, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
   • Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика;
   • Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител, докато не получи стоките или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано;
   • Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок;
   • При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките;
   • Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.7.3.
  • 7.3.4. При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Приемането на рекламации се извършва чрез изпращане на електронно съобщение.
  • 7.3.5. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, безплатно за Ползвателя-потребител. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията. След изтичането на едномесечния срок по предходната алинея Ползвателят-потребител има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.
  • 7.3.6. Ползвателят-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
  • 7.3.7. Ползвателят-потребител може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • 7.4. Срокът на доставка се определя при сключване на договора с Ползвателя-потребител. В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
 • 7.5. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. В случаите по предходното изречение Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
 • 7.6. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

Член 8. Защита на личните данни


 • 8.1. Доставчикът полага необходимата грижа за защита личните данни на Ползвателите, станали му известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка на продукт от Сайта. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

 • 8.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено за целите на договора за покупко-продажба - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че данни на Ползвателите няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

 • 8.3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да съхранява и обработва личните му данни за срока и при условията, посочени в Закона за защита на потребителите и Закона за счетоводството.
 • 8.4. Създаден от Ползвател потребителски профил може да бъде изтрит, заедно с прилежащата към него информация, от базата данни на Доставчика по всяко време, при желание от страна на Ползвателя.
 • 8.5. Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

 • 8.6. Ползвателят (-Потребител) се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика. 

 • 8.7. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по 8.5 по-горе. 

 • 8.8. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

 • 8.9. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

 • 8.10. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола за достъп.

Член 9. Отговорност

 • 9.1. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при всякакви претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не) за всички щети и разходи, произтичащи от или във връзка с:
  • 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
  • 2. нарушение на авторски или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,
  • 3. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 • 9.2. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на договор за покупко-продажба в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 • 9.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

 • 9.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

 • 9.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

 • 9.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 • 9.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Член 10. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • 10.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин Ползвателите на Сайта.

 • 10.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
  • 10.2.1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

  • 10.2.2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

  • 10.2.3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
 • 10.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 • 10.4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.amode.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 • 10.5. Действието на настоящите Общи условия се прекратява в следните случаи:

  • 10.5.1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  • 10.5.2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  • 10.5.3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  • 10.5.4. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

 • 10.6. Доставчикът има право, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Член 11. ОБЩИ КЛАУЗИ


 • 11.1. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 • 11.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 • 11.3. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 • 11.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 • 11.5. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
Последна редакция: Maй 2018

Вижте начините ни на плащане

Начини на плащане

Запишете се за да получавате информация за промоции и нови продукти